Przejdź do treści
6
Przejdź do stopki

Wierzę w Boga Ojca - CREDO - wersja hiszpańsko - polska

Treść

Creo en un solo Dios
Wierzę w jednego Boga

Padre todopoderoso
Ojca wszechmogącego

Creador del cielo y de la tierra
Stworzyciela nieba i ziemi

De todo visibile y lo invisibile
Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

Creo en un solo Seńor, Jezucristo
Wierzę w jednego Pana, Jezusa Chrystusa

Hijo Unico de Dios, nacido del
Syna Bożego Jednorodzonego, ktory jest zrodzony

Padre antes de todos los siglos:
Z Ojca przed wszystkimi wiekami

Dios de Dios, Luz de Luz,
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości

Dios verdadero de Dios Verdadero
Bóg przwdziwy z Boga prawdziwego

Engendrado, no creado, de la misma
Zrodzony a nie stworzony

Naturaleza del Padre
Współistotny Ojcu

Por quien todo fue hecho;
A przez niego wszystko się stało

Que por nosotros, los hombres,
On to dla nas ludzi

Y por nuestra salvación bajó del
I dla naszego zbawienia zstąpił

Cielo, y por obra del Espíritu Santo
Z nieba i za sprawą Ducha Świętego

Se encarnó de Maria, la Virgen
Przyjął ciało z Maryi Dziewicy

Y se hizo hombre; y per nuestra
I stał się człowiekiem i za nasze

Causa fue crucificado
Sprawy Ukrzyżowany

En tiempos de Poncio Pilato;
Pod pocjuszem Piłatem

Padeció u fue sepultado
Został umęczonyi pogrzebany

Y resucitó al tercer dia
I zmartwychwstał trzeciego dnia

Según las Escrituras
Jak podaje Pismo

Y subió al cielo, y está sentado
I wstąpił do nieba, I siedzi

A la derecha del Padre;
Po prawicy ojca

Y de nuevo vendrá con gloria
I powtórnie przyjdzie w chwale

Para juzgar a vivos y muertos
Sądzić żywych I umarłych

Y su reino no tendrá fin
A Królestwu Jego nie będzie końca

Creo en el Espiritu Santo
Wierzę w Ducha Świętego

Seńor y dadorde vida
Pana I Ożywicielaq

que procede de Padre y del Hijo
który od Ojca i Syna pochodzi

Que con el Padre y el Hijo recibe
Który z Ojcem I Synem wspólnie odbiera

Una misma adoración y gloria
Uwielbienie i chwałę

Y que habló por los profetas
Który mówił przez proroków

Creo en la Iglesia, que es una
Wierzę w Kościół jeden

Santa, catolica y apostólica
Święty, powszechny i apostolski
Confieso que hay un solo bautismo
Wyznaję jeden chrzest

Para el perdón de los pecados
na odpuszczenie grzechów
Espero la resurrección de los
I oczekuję wskrzeszenia

Muertos y la vida del mundo futuro
Umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie

Amén

Według ”Obrzędy Mszy Świętej w ośmiu językach

6893