Przejdź do treści
6
Przejdź do stopki

Wierzę w Boga Ojca - CREDO - wersja włosko - polska

Treść

Credo in un solo Dio… (kredo)
Wierzę w jednego Boga

Padre onnipotente
Ojca wszechmogąceg

Creatore del cielo e della terra (kreatore… czielo)
Stworzyciela nieba i ziemi

Di tutte le cose visibili e invisibili… (koze)
Wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

Credo in un solo Signore, Gesu Cristo, (Dżezu Kristo)
Wierzę w jednego Pana, Jezusa Chrystusa

Unigento Figlio de Dio… ( unidżento filio)
Jednorodzonego Syna Bożego

Nato dal Padre prima di tutti i secoli… (sekoli)
Narodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami

Dio da Dio, Luce da Luce… (lucze da lucze)
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości

Dio vero da Dio Vero;
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego

Generato, non creato;… (dżenerato)
Zrodzony a nie stworzony

Della stessa sostanza del Padre;… (sostanca)
Współistotny Ojcu

Per mezzo di lui… (medzdzo)
A przez Niego

Tutte le cose sono state create
Wszystko się stało

Per noi uomini e per la nostra
Dla nas ludzi I dla naszego

Salvezza discese dal cielo; (salvecca disczeze dal czielo)
Zbawienia zstąpil z nieba

E per opera dello Spirito Santo
I za sprawą Ducha Świętego

Si è incarnato nel seno
Przyjął ciało

Della Vergine Maria e si è fatto uomo… (Verdżine)
Z Maryi Dziewicy I stał się człowiekiem

Fu crocifusso per noi sotto Ponzio Pilato… (kroczifusso)
Ukrzyżowany za nas pod Poncjuszem Piłatem

Morì e fu sepolto
Został umęczony i pogrzebany

Il terzo giorno è risuscitato… (risusczitato)
I trzeciego dnia zmartwychwstał

Secondo la Scritture;
Jak oznajmia Pismo

È salito al cielo, siede alla destra del Padre
I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca

E di nuovo verrà, nella gloria
I powtórnie przyjdzie w chwale

Per giudicare i vivi e i morti… (dżiudikare)
Sądzić żywych I umarłych

E il suo regno non avrà fine… (renjo)
A królestwu Jego nie będzie końca

Credo nell Spirito Santo
Wierzę w Ducha Świętego

Che è Signiore dà la vita
Pana i Ożywiciela

E procede dal Padre e dal Figlio… (proczede)
Który pochodzi od Ojca i Syna

E con il Padre e il Figlio
Który z ojcem I synem

È adorato e glorificato
Odbiera uwielbienie I chwałę

E ha parlato per mezzo dei profeti… (medzdzo)
Który mówił przez proroków

Credo la Chiesa… (kieza)
Wierzę w Kościół

Una, santa cattolica e apostolica
Jeden, święty, katolicki I apostolski

Professo un solo battesimo
Wyznaję jeden chrzest

Per il perdono dei peccati… (pekati)
Na odpuszczenie grzechów

Aspetto la risurrezione dei morti… (rizurecc-ione
Oczekuję wskrzeszenia umarłych

E la vita del mondo che verrà
I życia w przyszłym świecie

Amen

Według „Obrzędy Mszy Św. W ośmiu językach

Ojcze nasz…

Padre nostro, che sei nei chieli,(czieli) sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno
Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci (daczczi) oggi (odżi) il nostro pane quotidiano, e rimeti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indure in tentazione, ma liberaci (liberaczi) dal male
Amen

Zdrowaś Mario…

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te.
Tu sei benedetta fra la donne e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesu. Santa Mari, Madre di Dio, prega per noi peccatori, (pekatori) adesso e nell’ora della nostra morte
Amen

LITANIE DELLA SS. VERGINE

Signore, pieta'. - Cristo, pieta'. -  Signore pieta'.-  Cristo ascoltaci.Chryste wysłuchaj nas -  Cristo esaudiscici Chryste usłysz nas. -  Padre celeste Dio  - abbi pieta' di noi  Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami

Figlio, Redentore del mondo, Dio,-  abbi pieta' di noi Synu Odkupicielu świata  Boże zmiłuj sie nad nami Spirito Santo, Dio, - Santa Trinita' unico Dio , Swięta Tr ójco jedyny Boże - Santa Maria - Santa Madre di Dio święta Boża Rodzicielko - Santa Vergine delle vergini - święta Panno nad Pannami - Madre della Chiesa - Matko Kościoła

Madre della divina grazia - Matko Łaski Bożej - Madre purissima Matko najczystsza  - Madre amabile Matko Najśliczniejsza - Madre ammirabile Matko Przedziwna - Madre del buon consiglio  Matko Dobrej Rady - Madre del Creatore Matko Stworzyciela - Madre del Salvatore Matko Odkupiciela- Vergine prudentissima Panno Roztropna - Vergine venerabile - Vergine degna di ogni lode - Vergine potente Panno można - Vergine clemente  Panno Łaskawa - Vergine fedele Panno wierna - Modello di santita' Zwierciadło świętości -

Sede della sapienza Stolico mądrości - Causa della nostra gioia Przyczyno naszej radości - Dimora dello Spirito Santo Naczynie Duchowne - Rosa mistica Różo Duchowna - Gloria della stirpe di Davide Wieżo Dawidowa - Splendore di grazia - Arca dell'Alleanza Arko przymierza  - Porta del cielo Bramo niebieska - stella del mattino Gwiazdo zaranna  - Salute degli infermi  Uzdrowienie chorych - Rifugio dei peccatori  Ucieczko grzesznych - Consolatrice degli afflitti Pocieszenie chorych - Aiuto dei cristiani Wspomożenie wiernych - Regina dei Patriarchi - Regina dei Profeti - Regina degli Apostoli - Regina dei Martiri Królowo męczenników  - Regina dei Confessori Wyznawców - Regina delle Vergini Dziewic - Regina di tutti i Santi wszystkich świętych - Regina concepita senza peccato originale Królowo bez mazy pierworodnej poczęta  - Regina assunta in cielo Królowo wniebowzięta  - Regina del santo rosario Królowo Różańca świętego - Regina della pace Pokoju 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - perdonaci, o Signore, ascoltaci o signore, abbi pieta' di noi, przpuść nam Panie, wysłuchaj nas Panie, Przepuść nam Panie

 

5724